Poradenstvo založené na výskume trhu

O nás

História

Základy dnešnej skupiny KMG položili výskumníci a konzultanti, ktorí už od roku 1990 patrili medzi prvých, ktorí pôsobili v oblasti výskumu trhu a verejnej mienky v rámci Českej a Slovenskej republiky. Od začiatku sa zameriavali na ciele a riešenie problémov v oblasti marketingu a sociálneho výskumu. V roku 1995 došlo k zlúčeniu ich aktivít a vznikla spoločnosť, ktorá prijala meno KMG a primárne pôsobila na území Slovenskej republiky.

Medzinárodná sieť

V snahe posilniť komunikáciu s našimi klientmi v Českej republike, bola v roku 2004 založená spoločnosť KMG Czech Republic s.r.o.
Skupina KMG je v súčasnosti sieťou nezávislých výskumno-poradenských agentúr primárne pôsobiacich na trhoch Českej a Slovenskej republiky, poskytujúca komplexný rozsah služieb v oblasti marketingového a sociálneho výskumu. Skupina KMG má dlhodobo stabilnú vlastnícku štruktúru a je krytá výlučne domácim kapitálom, nie je kapitálovo napojená na žiadnu medzinárodnú sieť. KMG udržiava dobré a úzke vzťahy s ďalšími nezávislými agentúrami v zahraničí tak, aby mohla v prípade potreby realizovať a koordinovať medzinárodné projekty väčšieho rozsahu.

Hlavné ciele

Primárnym cieľom spoločností KMG je poskytovanie kvalitných poradenských služieb založených na presných informáciách získaných výskumom trhu a verejnej mienky.
Našou ambíciou je maximalizovať vaše zisky z investícií vložených do marketingu.

Princípy

Objektivita a nestrannosť

Všetky fakty sú vyhodnocovaná podľa objektívnych kritérií bez ohľadu na to, pre koho sú určené.

Kvalita

Celý proces poznávania hodnotíme podľa štandardov ESOMAR a národných asociácií.

Nezávislosť

Skupina KMG nie je prepojená alebo inak závislá od žiadneho subjektu na trhu.

Prínos pre klienta

Všetka naša činnosť smeruje k dosiahnutiu pozitívnej bilancie klienta.

Prednosti

Znalosti slovenského a českého trhu

Od roku 1995 analyzujeme situáciu na oboch trhoch.

Inovatívnosť a objavnosť

Objavujeme pre klienta tie stránky reality, ktoré zostávali skryté.

Flexibilita

Každý projekt implementujeme pre špecifické a individuálne potreby klienta a vieme sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam.

Porozumenie biznisu

Naše metodologické prístupy sú projektované pre dosahovanie cieľov klienta maximálne efektívnym spôsobom.

Služby

Silnou stránkou skupiny KMG je dokonalá znalosť lokálnych (českých a slovenských) segmentov trhu. Okrem nižšie uvedených produktov a služieb poskytuje skupina KMG na oboch lokálnych trhoch klientom tradičné ad hoc prieskumy projektované na mieru, tj. Presne podľa potrieb klienta.

Typicky realizovanými výskumnými službami sú:
  • Analýza trhu a segmentácie
  • Pozíciovanie značky
  • Prieskum spokojnosti zákazníkov
  • Optimalizácia produktov a ich testovanie
  • Cenové stratégie a testy
  • Monitoring reklamy a meranie účinnosti
  • Výskum komunikačnej stratégie
CATI studio (CATI, CATI online)

Efektívny telefonický prieskum

Fokusové skupiny (FGD)

Riadené diskusie s malými skupinami účastníkov systém merania efektívnosti reklamy

EffieMeter (model COB, výzkum AdTrack)

Efektívny telefonický prieskum

Individuálne hĺbkové rozhovory (IDI)

Hĺbkové skúmanie postojov respondentov formou rozhovoru s kvalifikovaným moderátorom

Desk Research

Sekundárna analýza údajov z existujúcich zdrojov

KMG Opinion

Výskum názorov a postojov verejnosti k aktuálnym otázkam

KMG Municipal

Výskum v oblasti verejnej správy a jej problematiky

Referencie

Skupina KMG dlhodobo udržiava vzťahy s radom globálnych výskumných spoločností a inštitúcií, napríklad:

Skupina KMG aktuálne patrí na svojich lokálnych trhoch medzi vedúce výskumné agentúry v segmente healthcare. KMG svoje výskumné služby poskytuje priamo alebo prostredníctvom partnerstva s globálnymi výskumnými inštitúciami špecializovanými na daný segment.

Počas 30-ročnej histórie skupina KMG poskytla služby celej rade známych spoločností, z ktorých niektoré prešli organizačnými zmenami (typicky akvizíciami či fúziami), avšak ich značky sú na našich lokálnych trhoch prítomné a naďalej majú silnú marketingovú podporu a medzi spotrebiteľmi vysokú preferenciu. Mnoho ich značiek na našich lokálnych trhoch KMG svojimi výskumnými službami pomáhala rozvíjať. Aj vďaka spolupráci s týmito spoločnosťami je KMG už 30 rokov na trhu:

Maximalizujeme Vaše zisky z investícií do marketingu.
Váš úspech je našou vizitkou.Sme tu pre Vás, spojte sa s nami!